W Instytucie Badawczo-Rozwojowym Inżynierii Lądowej i Wodnej „EUROEXBUD” wyodrębnione są piony merytoryczne:

  • Zakład Badawczo-Wdrożeniowy
  • Zakład Projektowo-Produkcyjny.

Na czele Instytutu stoi

  • Dyrektor – prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisław Małecki  który kieruje całokształtem działalności Ośrodka i jest za niego odpowiedzialny.

Zastępcą Dyrektora jest:

  • Szef ds. Projektowo-Produkcyjno-Wdrożeniowych – Kierownik Zespołu Budów mgr inż. Zbigniew Staszewski.

Organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej jest Zespół Naukowy Ośrodka.

  • Przewodniczącym tego zespołu jest prof. dr hab. inż. Julian Paluch.

Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej „EUROEXBUD” w ramach Zakładu Badawczo-Rozwojowego jest wydawcą Zeszytu Naukowego Inżynierii Lądowej i Wodnej w Kształtowaniu Środowiska, który jest kontynuacją publikacji problemowych inżynierii wodnej wydawanych dotychczas przez Oddział Ziemi Kaliskiej Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej.

Zeszyt publikuje artykuły recenzowane i komunikaty techniczne z następującej tematyki: inżynierii lądowej i wodnej, kształtowania środowiska, raporty z konferencji, materiały reklamowe.